تبلیغات
rainbow - حوصله ندارم

حوصله ندارم

 

ﻧــَـﻪ ﺁﺩﻡ ﺷُﺪﻡ،، ﻧﻪﺗُﻮﺑـــــﻪ ﮐَﺮﺩﻡ.

ﻧﻪ ﻋــــَﻮَﺽ ﺷُﺪﻡ ...

ﻧﻪ ﺳـَـــﺮﻡ ﺷُﻠﻮﻏِــــﻪ ...

ﻧﻪ ﺩِﻟﻢ ﺟﺎیی ﮔــــﯿﺮ کـَﺮﺩﻩ ...

ﻧﻪ ﺩَﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻــــی ﺩﺍٰﺭﻡ

ﻓﻘَــﻂ

ﺣﻮﺻﻠــﻪ ﻧَﺪﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﯾﮑـی ﺍِﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﻡ:

ﺍﻋﺼﺎﺑﻤــــﻮﺧُﻮﺭﺩ ﮐُﻨــــﻪ.

ﺑﯿﺎﺩ ﻭ ﮔﻨــــﺪ ﺑﺰﻧﻪ ﻭ ﺑـــﺮﻩ


[ شنبه 16 خرداد 1394 ] [ 06:39 ب.ظ ] [ roya ]